Vismigratierivier Afsluitdijk stap verder


Wat het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân betreft kan de Vismigratierivier Afsluitdijk er komen. GS gaf op 8 maart jl. haar goedkeuring aan het Provinciaal Inpassingsplan van de Vismigratierivier. Daarnaast zijn ook de vergunning voor de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) en de ontheffing voor de Flora- en Faunawet verleend.

Om de Vismigratierivier Afsluitdijk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan voor het gebied nodig. In dit geval een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP lag in juni en juli 2015 samen met de Nb-wetvergunning ter visie, gevolgd door de ontheffing voor de Flora- en Faunawet in november. In een reactienota wordt antwoord gegeven op de ontvangen zienswijzen. De reactienota maakt deel uit van de besluitvorming van Provinciale Staten over het PIP. Er zijn in totaal negen zienswijzen binnengekomen. Deze leidden niet tot aanpassingen in de drie documenten.

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied:
Dit bringt ús wer in stapke tichterby de realisaasje van de fiskmigraasjerivier. In rivier dy’t in oplossing biedt foar de ekologyske tûkelteammen dy’t de Ofslútdyk foar de fisken foarmet. Mar ék in protte ekonomysk foardiel opleveret foar it toerisme en de wurkgelegenheid.”


Visrechten

Op de toekomstige plek van de Vismigratierivier wordt nu nog beroepsmatig gevist. Voor een goede werking van de Vismigratierivier is verplaatsing of beëindiging van deze activiteiten nodig. Vissers die actief zijn binnen dit gebied komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie. De provincie Fryslân gaat hierover op korte termijn met de betreffende vissers in gesprek.


Vervolgstappen

Uiterlijk 26 mei aanstaande besluiten Provinciale Staten over het PIP. Na positieve besluitvorming van PS wordt het PIP, samen met de Nb-wetvergunning en de ontheffing Flora en Fauna wet gepubliceerd en kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze indienden nog in beroep gaan. Naar verwachting starten eind 2016 de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk. De Vismigratierivier moet uiterlijk 2023 klaar zijn. Meer informatie

:www.vismigratiervier.nl


De Nieuwe Afsluitdijk

De Vismigratierivier Afsluitdijk maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen met Rijkswaterstaat werken deze partijen aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Het idee van de Vismigratierivier is ontwikkeld door de Waddenvereniging samen met Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea.