Sa, de strannen fan Warkum (Workum) en Makkum binne wer klear foar it simmerseizoen….