Organisaties: Windpark IJsselmeer stuit op natuur

ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN Het plan voor een groot windpark met 89 molens voor de Friese IJsselmeerkust bij Makkum en Kornwerderzand kan niet doorgaan, staat in een rapport. De risico’s voor meerdere vogelsoorten zijn onaanvaardbaar, concluderen negen organisaties op grond van nieuw onderzoek. ,,De grens is bereikt’’, zegt Chris Bakker van It Fryske Gea. Het rapport plaatst veel vraagtekens bij het officiële onderzoek (‘passende beoordeling’), zoals dat voor het plan is verricht en op grond waarvan de overheid het licht voor windpark op groen zette. Er zijn veel meer onzekerheden dan uit dat onderzoek blijkt, stelt onderzoeksbureau Alterra van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Niet alleen als het om vogels gaat, ook voor vleermuizen en het IJsselmeergebied zelf.

Botsingen met molenwieken kunnen populaties visdiefjes en zwarte sterns in gevaar kan brengen, staat in het rapport. Ook zijn er risico’s voor vogels die niet in het IJsselmeergebied broeden, zoals trekvogels of roofvogels die op zoek zijn naar voedsel. Zo zouden er meer

bruine kiekendieven sneuvelen dan eerder is gesteld.

Het nieuwe onderzoek wijst ook op al eerder geuite twijfels over het IJsselmeer. Het is al onduidelijk of landelijk vastgestelde natuurdoelen hier nog wel haalbaar zijn. Nieuwe negatieve invloeden door een windpark passen daar niet bij, heet het.

Alterra is ingeschakeld door It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de

Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond, Don Quichot, de Vereniging van Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

De organisaties gebruiken dit rapport later dit voorjaar bij de Raad van State, die zich als hoogste bestuursrechter over de rechtmatigheid van het project zal buigen.

Voordien duikt de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in de materie, zegt Bakker.

Projectdirecteur Anne de Groot reageert dat ook de initiatiefnemer natuuronderzoek heeft laten uitvoeren, op grond waarvan blijkt dat het plan wél kan: ,,Dat ûndersyk is dien troch Waardenburg, in hiel strikt buro, der’t wy it ússels net makkelik mei makke hawwe. En it is

toetst troch de kommisje foar de miljeueffektrapportaazje.’’


Bron Leewarder Courant