Drokker op it wetterIt


is


drokker


op


it


wetter


as


oare


jierren.
Dat


sjocht


de


havenmaster


fan


Skylge.
Ek


yn


wettersportplakken


as


de


Lemmer,
Snits


en


Makkum


is


dat


te


fernimmen.

Omdat


it


bûten


noch


hieltyd


mear


maitiid


as


winter


liket,
hawwe


in


soad


minsken


de


boat


noch


yn


it


wetter


en


gean


sy


der


gauris


op


út


om


te


silen


of


te


sloepkefarren.Yn


de


Noorderhaven


yn


Harns


wurdt


der


ek


fakânsje


hâlden


op


‘e


boat.
Bysûnder


is


it


al,
want


de


temperatueren


binne


noch


nea


sa


heech


west


yn


desimber.


Bron: Omrop Fryslân

Foto: Omrop Fryslân, Margaretha Bijleveld